روحانیت شیعه در افغانستان و بزم های انتخاباتی

مطهری

در جوامع اسلامی اکثراً علمای‌دین و روحانیون باعث و بانی تغییراتی شده اند که در آن تدین، اخلاق و عدالت، محور و هدف فعالیت ها بوده است. این مسأله در جامعه شیعه بیشتر نُمود و ظهور داشته و دلیل آن هم استقلال مالی مدارس‌دینی و روحانیت شعیان است، طوری‌که خود مذهب‌شیعه وجوه مالی مشخص(خُمس) را برای علمای دین و سادات لحاظ کرده است. اما در افغانستان همان طوری که دموکراسی، انتخابات، بازار آزاد و خیلی از ارزش های دیگر افغانیزه شدند و به گند کشیده شده اند،‌ اوضاع مدارس دینی و علمای دین نیز متأسفانه بی تأثیر از این وضعیت نیستند. فقر شدید جامعه‌شیعه افغانستان،‌ مدیریت ناسالم وجوهات‌شرعی، عدم اعتقاد بعضی از خانواده‌های پولدار به پرداخت خمس، در کنار بی کاری‌ها و فقر عمومی؛ علت های اند که وضعیت معیشتی بسیاری از طُلاب و علما نیز خراب و شکننده باشند. از جانبی دیگر روحیه عمومی و بیشتری از فعالیت‌های دینی طوری است که معاش و حق الزحمۀ را متاسفانه مردم نمی‌دهند و در بسیاری از موارد، فعالیت‌های علمای دینی رضاکارانه و مجانی است.

از این جهت است که شغل ملایی خیلی سخت می‌شود. به نظر من  دوستان اگر واقعاً زجرهای ملایی را نمی‌توانند بکشند، به این مسلک نیایند! وجهه و صبغۀ روحانیت را به دلیل فقر خراب ننمایند.

متاسفانه به دلایل فوق و خیلی از عوامل دیگر، در این روزها بعضی از علمای دین و نوجوانانِ بی تأمل مدارس دینی، خواسته و نا خواسته مورد سوء استفاده‌های ظالمانۀ سیاسی و جناحی قرار می گیرند! عدۀ که کمترین توجه و طرحی برای بهبودی وضعیت و معیشت مردم نداشته و ندارند، با یک دعوت نمایشی از روحانیون و توزیع اندکی پول، معامله و معادله جناحی خود شان را از تریبون آنان اعلان و اظهار می‌کنند. روحانیتی که از صنف آنان امثال مرحوم استادعرفانی، شهید سیداسماعیل بلخی، شهیدمزاری و بزرگانی دیگری که مردم‌دوستی، ایثار و فعالیت‌های عدالتخواهانۀ شان مسیر تاریخ را عوض کرد،‌ ظهور کردند، نباید چنین بی‌تأمل، جایگاه و موقف شان به بازی گرفته شوند. امروز نیز روحانیت ملجا و نقطه اتکاء اعتمادمردم متدین هستند که حفظ این جایگاه مهم، تلخی‌های زیادی  دارد و ایثارِ بزرگی میخواهد.


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.