قطعنامه مظاهره مردم بامیان

امروز جمعه ۱۲ اسد جنبش روشنایی در بامیان با دعوت از هوادارانش تظاهرات بزرگی را سامان داده اند. تصمیم اشرف غنی و عبدالله مبنی بر تغییر مسیر پروژه برق وارداتی ۵۰۰کیلوولت در ۱۱ثور ۱۳۹۵ باعث شد تا بیشتر از دوسال مردم هزارجات در قالب جنبش روشنایی علیه این فیصله تبعیض آمیز و ظالمانه اعتراض کنند و در دوم اسد سال ۱۳۹۵ هشتادوشش تن شهید و نزدیک به ۴۰۰تن مجروح بدهند. 
از ان جایی که اشرف غنی احمدزی خودش را متعلق به مردم نمیداند چون توسط جان کری به ارگ برده شده است و هم چنین عبدالله عبداالله نیز با همان ذهنیت متعصبانه و گندیده سابق اش زندگی می کند؛ دو سال است که دادخواهی و قربانی دادن های جنبش روشنایی هنوز نتیجه نداشته است و بارها هیئت ها و مقامات بلند پایه حکومتی از مذاکره و صحبت کردن برای حل این معضل بر اساس قانون و منافع ملی فرار کرده اند. این هم قطعنامه تظاهرات امروز در بامیان: 

به نام خداوند توانا و دادگر
و با ادای احترام به تمامی شهدای راه آزادی و عدالت به ویژه شهدای روشنایی!

فساد اداری، تبعیض قومی و زبانی گسترده و سیستماتیک، مبنای بخش عمده ای از تصمیم گیری های مهم حکومتی در افغانستان بوده است. واقعیت تلخی که در دهه های اخیر، حیات اجتماعی ساکنان این کشور را تهدید کرده است و در مقاطعی از تاریخ معاصر تا آستانه نابودی رسانده است. امروز بعد از نزدیک به دو دهه حضور چشمگیر جامعه جهانی که با قربانی ها و هزینه های فراوان همراه بوده است، هنوز همچون قرون گذشته، مبنای تصمیم گیری های امنیتی، سیاسی و انکشافی در این کشور، تبعیض های قومی و زبانی و انگیزه های فساد در حکومت است. واقعیت تلخی که صدای اعتراض نهادهای ناظر بین المللی را هم بلند کرده است.

تصمیم به تغییر مسیر پروژه ملی لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت، یکی از مصادیق عینی این واقعیت تلخ در افغانستان است. در نزدیک به سه سال گذشته که مردم در قالب جنبش روشنایی با برگزاری ده‌ها تجمع و تظاهرات در داخل و سراسر جهان در مقابل این تصمیم تبعیض آمیز صدای اعتراض خود را بلند کرده اند، حکومت کابل با استفاده از تمامی روشهای غیر مشروع ممکن در مقابل خواست مردم ایستادگی کرده است. نقطه اوج این اعتراض ها، تظاهرات با شکوه و مدنی جنبش روشنایی در دوم اسد ۱۳۹۵ در میدان شهدای روشنایی کابل بود که توسط دسیسه ی مرموز دستگاه های حکومتی به خاک و خون کشیده شد.

ما مردم بامیان، در دومین سالیاد شهادت ۸۶ انسان عدالت خواه در دوم اسد ۱۳۹۵ در میدان شهدای روشنایی کابل، اینجا تجمع کرده ایم تا یک بار دیگر بر اجرای پروژه ملی لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان-میدان وردک تاکید کرده و خطاب به مردم و جامعه جهانی اعلام میداریم که:

اول- انحراف مسیر پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت در تضاد صریح با استراتژی دهلیز منابع افغانستان برای احداث زیربناها در محور اتصال معادن آهن و انرژی افغانستان است. این استراتژی توسط صندوق امانتی بازسازی افغانستان- بانک جهانی و با هدف خود اتکایی اقتصادی کشور ترتیب شده است. تغییر مسیر این پروژه، همچنان نشان دهنده یک تناقض آشکار و بزرگ بین برنامه های انکشافی دو نهاد بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی در افغانستان است که سوال های جدی را در مورد نحوه مصرف و موثریت کمک های بین المللی در افغانستان به میان آورده است. انگیزه فساد و تصمیم گیری مبتنی بر تبعیض در این پروژه، منافع کلان اقتصادی و انکشافی افغانستان را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. ما از بانک انکشاف آسیایی می خواهیم که برای جلوگیری از ضایع شدن کمک های بین المللی به افغانستان و همچنین مبارزه با تصمیم گیری های مبتنی بر تبعیض قومی و زبانی در پروژه های این نهاد، این پروژه را مطابق ماسترپلان بیست ساله برق افغانستان و مطالعات تخنیکی و علمی شرکت المانی فیشنر از مسیر بامیان-میدان وردک تطبیق کرده و به اعتراضات و شکایت های سه ساله مردم افغانستان در سراسر جهان احترام بگذارد.
وبه طور خاص از بانک انکشاف آسیایی می خواهیم که بیشتر از این از تصمیم های تبعیض آمیز حکومت در تغییر مسیر پروژه حمایت نکرده و سبب عمیق تر شدن بحران های اجتماعی و هدر رفتن کمک های جامعه جهانی نگردد.

دوم- در حالی که اعتراض مردم افغانستان در مقابل تصمیم تغییر مسیر پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت است، حکومت با انحراف خواست مردم، پروژه دیگری را که شامل یک لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت از دوشی به بامیان است مطرح کرد. گویا که اعتراض مردم فقط برای برق رسانی به شهر بامیان بوده است و با تعریف این طرح بدیل، مردم افغانستان دیگر اعتراضی ندارند. در حالی که مردم صدای اعتراض خود را در مقابل انحراف پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت و در نتیجه آن تضییع منافع کلان اقتصادی و انکشافی و اعمال تبعیض آشکار دولتی بر هزارستان بلند کرده اند. مطالعات و اسناد نشان می دهند که پروژه بدیل، یک پروژه سیاسی و به لحاظ اقتصادی غیرموثر است. طرح و تمویل چنین پروژه هایی به انکشاف پایدار و متوازن نمی انجامد. از بانک انکشاف آسیایی می پرسیم که چگونه است که برای تطبیق پروژه لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان هیچ بودجه ای موجود نیست، اما برای یک لین انحرافی و ضعیف بیشتر از ۱۳۵ میلیون دالر به طور عاجل تخصیص داده می شود؟ یقینا این امر همراهی آشکار بانک انشکاف آسیای با دولت افغانستان برای اعمال تبعیض سیستماتیک دولتی علیه هزارستان را نشان میدهد. بر این اساس از جامعه جهانی و بانک انکشاف آسیایی می خواهیم که برنامه های انکشافی شان در راستای منافع مردم افغانستان و تحقق اهداف انکشاف پایدار باشد و نه تصمیم ها و پروژه هایی که توسط تصمیم تبعیض آمیز و سیاسی چند نفر طرح می شود. ما تظاهرکنندگان از بانک انکشاف آسیایی می خواهیم که برای جلوگیری از ضایع شدن کمک های بین المللی به افغانستان با اجرای پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت در مسیر بامیان-میدان وردک، مطابق پلان های انکشافی مطالعه شده، برق رسانی به مرکز و ولسوالی های بامیان را از آن طریق تطبیق کنند.

سوم- بعد از تعلیق تظاهرات جنبش روشنایی در اولین سالیاد فاجعه دوم اسد ۱۳۹۵، مطابق حکم ریاست جمهوری کمیسیون بررسی مطالبات مردم ناشی از لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت مرکب از اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی و مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان تشکیل شد و بعد از نزدیک به پنج‌ماه کار، گزارش پایانی خود را که شامل راه حل اجرایی بود، جهت تطبیق به ریاست جمهوری افغانستان ارسال کرد. اما امروز که هفت‌ماه از آن زمان می گذرد، حکومت افغانستان آن را معطل نگه داشته است. گزارش پایانی کمیسیون با نهاد بانک انکشاف آسیایی نیز شریک ساخته شده است. ما تظاهرات کنندگان از بانک انکشاف آسیایی می خواهیم که هر چه عاجل تر زمینه تطبیق راه حل مطرح شده در این گزارش را فراهم نماید.

چهارم- دستگاه حاکمه اشرف غنی احمدزی و عبدالله‌عبدالله که خود یکی از متهمان اصلی فاجعه دوم اسد ۱۳۹۵ در میدان شهدای روشنایی است، نمی تواند مرجع درستی برای تصمیم گیری برای رسیدگی به این قضیه باشد.ما مردم افغانستان درخواست های خود را برای شناسایی و محاکمه سران، آمران و عاملان این فاجعه در محکمه بین المللی جرایم (ICC) ثبت نموده ایم. ما تظاهرکنندگان از محکمه بین المللی جرایم (ICC) می خواهیم که فاجعه دوم اسد ۱۳۹۵ را به عنوان یکی از بزرگترین فجایع جرمی و حقوق بشری در دو دهه گذشته، در صدر فهرست کاریشان در افغانستان قرار دهند.

درپایان
ما مردم بامیان با حمایت تمام عدالتخواهان در سراسر افغانستان و جهان یک بار دیگر بر رفع اعمال تبعیض سیستماتیک دولتی بر هزارستان و همچنین رفع همراهی موسسات بین المللی مانند بانک انکشاف آسیایی با حکومت برای اجرایی شدن تصمیم های تبعیض آمیز تاکید می کنیم. همچنان خاطرنشان می کنیم که تا تحقق عدالت و تامین منافع ملی و تحقق مطالبه ۸۶ شهید و بیشتر از ۴۰۰ زخمی جنبش روشنایی در پروژه لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان، و ساخت این پروژه ملی از مسیر بامیان-میدان وردک به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد و این بار اجازه نخواهیم داد که تبعیض بر ما تحمیل گردد. 
تا رهایی، تا روشنایی، هستیم بر آن عهدی که بستیم
بامیان 
۱۲    اسد  ۱۳۹۷
۳    اگست   ۲۰۱۸


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.