منظور شدن پروژه های مربوط به برق بامیان از طرف کمیسیون تدارکات ملی

پروژه های مربوط به برق بامیان از طرف کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

به گزارش جمهوری خراسان به نقل از شفقناافغانستان، پروژه انتقال لین برق ۲۲۰ کیلوولت از دوشی الی بامیان طی دو جلسه کمیسیون تدارکات ملی این پروژه منظور گردید.

این پروژه در حقیقت شامل سه پروژه مرتبط به هم می باشد که جزئیات آن ذیلا جهت اطلاع شما ارائه می گردد:

اول- قرارداد پروژه تدارک تجهیزات، دیزاین، تهیه، نصب، تست و مونتاژ شبکه توزیعی برق بامیان:

در پروسه تدارکاتی این پروژه تعداد ۱۵۱ داوطلب از اداره تدارکات ملی شرطنامه اخذ کرده بودند که از آن جمله ۶ داوطلب، آفرهای خویش را ارائه کرده و به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ در جلسه داوطلبی اشتراک کردند. بعد از ارزیابی آفرها، شرکتshyama Power India Limited از کشور هندوستان با نرخ ۲۴۱۳۲۵۹۶ میلیون دالر آمریکایی از جانب هیأت ارزیابی، برنده تشخیص داده شد و بانک انکشاف آسیایی نیز با ارزیابی مجدد، عدم اعتراض خویش مبنی بر اعطای قرارداد به داوطلب مذکور را اعلام داشت. این قرارداد در جلسه مؤرخ ۱۷ جدی ۱۳۹۶ توسط کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. مدت تطبیق این قرارداد ۷۲۰ روز در نظر گرفته شده است.

دوم- قرارداد پروژه تهیه، نصب، دیزاین و مونتاژ ۲۲۰ کیلوولت سب استیشن بامیان:

در پروسه تدارکاتی این پروژه نیز تعداد ۱۶۵ داوطلب درخواست شرطنامه کرده بودند و از آن جمله ۱۳ داوطلب آفرهای خویش را ارائه کردند و به تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۶ در جلسه داوطلبی اشتراک نمودند که بعد از ارزیابی، شرکتConstruction Co. Ltd Xinjiang Electric Power از کشور چین با قیمت ۱۱۶۹۴۹۷۴ دالر آمریکایی برنده تشخیص داده شد و بعد از اعلام عدم اعتراض بانک انکشاف آسیایی، در جلسه مؤرخ ۸ دلو ۱۳۹۶ کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. مدت تطبیق این قرارداد نیز ۷۲۰ روز است.

سوم- قرارداد پروژه تدارک تجهیزات، دیزاین، تهیه، نصب، تست و مونتاژ لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت از دوشی الی بامیان:

در پروسه این قرارداد نیز ۱۵۷ داوطلب درخواست داده بودند که از آن جمله ۷ داوطلب آفرهای خود را ارائه کردند و به تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ در جلسه داوطلبی اشتراک نمودند که بعد از ارزیابی، شرکت KEC Intenational Limited از کشور هندوستان با نرخ ۴۳۸۶۱۶۲۴ دالر آمریکایی برنده تشخیص داده شد و بعد از اعلام عدم اعتراض بانک انکشاف آسیایی در جلسه مؤرخ ۸ دلو ۱۳۹۶ کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. میعاد این قرارداد نیز ۷۲۰ روز تقویمی است.

قابل ذکر است که در مورد دو پروژه دوم و سوم، کمیسیون تدارکات ملی، شرکت برشنا را موظف ساخت که با دو شرکت متذکره چینایی و هندوستان به منظور تخفیف در قیمت ها مذاکره کند و سپس زمینه امضای این قراردادها را فراهم نماید.


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.